Publicité

Plumes engagées

Lamer

2 mars 2024, 11:16

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Lamer

Kusheena Douquia.

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions... sur l’environnement.

Enfin… get mo sourir kouma monn dir lamer…

Mo kwar zot fini konpran ki mo enn gran admirater

Ek zot ousi dayer… mo sir

Be vou zot se extraordiner sa kreasion liniver

Enn bote inpresionan

Enn kado inportan

Nou zanfan moris nou kontan nou lamer

Kan ti tipti... kouma tann papi dir nou al lamer

Be sa nou pa fer ler timama nou deor ek nou boue tou kouler


Le premie ek le de zanvie

Kanpman ti tro ser

Nou ti pe al kanpe bor lamer

Tou le lane nou ti pe dir «sa fwa la nou pa pou amenn

boukou zafer»

Me fode get kamion dernie ler….!

Matla, karay, anfin koumadir lamwatie lakaz

La pa bizin dir enn zourne pou fini lor laplaz

Timama pe fer plan lor dilo timama sato lor disab

De fwa ti pe mem vinn pese ek nou ti bout golet ek nou lalinn

Labwet? Laminn


Kouma ariv kat-er sink-er

Soley bese

Be la bann gran pou al rod ban krab pou fer enn bouyon taler

Ek nou zanfan nou al rod bout bout dibwa pour fer fedkan

Ler koumans fer nwar

Anba nou zoli ti latant

Nou met de-trwa labouzi

Nou apresie nou bouyon krab ek so la fime pe sorti

La lapo ravann pe sofe tigit tigit

Pou koumans larg nou sega tipik

kayambo

Krapo krie

Mo kapitenn

Instriman? Boutey labier ek kouyer ti-ting ti-ting


Pli ale lagam la vinn pli for

La enn-de pou koumans danse

Lezot tap lame gete

Otour sa zoli dife


Ler ariv ler pou dormi

Bien sir touzour bizin ena enn ki pou profite rakont

so zistwar per

Me anba nou latant

Avek son vag pe kraze

Krapo pe riye

Lasigal pe sante

Ek sa parfin sale

Nou dormi san traka

Nou zanfan moris… Nou kontan nou lamer!

Plumes engagées.jpg

Bio

Kusheena Douquia

Pour elle, dont le nom de scène est Sagittaire, le slam, c’est sa thérapie et aussi sa façon «to make this world a better place». Habitante du Sud et amoureuse de ce joli pays qu’est l’île Maurice, elle est fan de la nature, du soleil et de la mer. Sa devise : «Live life to the fullest, love unconditionally and laugh as much as you can.»