Publicité

Plumes engagées

Maurice, «ti boug la li fann fane»

2 mars 2024, 11:13

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Maurice, «ti boug la li fann fane»

Davidsen Kamanah.

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions... sur l’environnement.

Misie Dal kontan okip so lakaz

Touletan li netoye fer louvraz

Sitan li bros so sali glase

Tou dimounn avan rantre tir soulie


Misie la zame negliz so lakour

Toulezour pas so balie fer letour

Sitan li soign so loto ek lamour

Fam zalou foutour dir so mari amani


Be kouma so boug lor sime li vinn enn lot

Zet so salte kot gagne bliye propte

Ler li manze lor volan fode gete

Zongle salte par lafnet pa kas latet


Kot li pase li fann fane ...


Misie Dal tou le dimans Flic en Flac

Vinn boner pou li gagn plas

dan lonbraz


Bel bel sak pou amene lor laplaz

Fode pa gadiak manke dan piknik


Misie la kontan rilax bor lamer

Anba pie pik so ti sez kat kouler

Bwar manze tou kalite lor latab

Enn lazourne pou sip sipe fer palab


Be kouma soley tous dilo li pliy bagaz

Kit so dezord lor disab anba filao

Pou pran so loto rant lakaz anbalao

Pena bare lor sime li pou met paryaz


Ler retourne li fann fane...

Plumes engagées.jpg

Bio

Davidsen Kamanah

Auteur, compositeur et interprète, il trace sa route.