Publicité

Plumes engagées

Koze san ki onte

16 novembre 2023, 17:00

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Koze san ki onte

Utam Ramchurn

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.


“Eski nou onte servi kreol?”

Mo trouv sa finn poste par la

Parmi bann kestion ki poze lor fesbouk


Bizin repons pou sak kestion

Sa repons la finn gayn so florezon


Non mo na pa onte mwa

Avan mem ki Kreol ena grafi

Mo finn tombe leve grandi ar li


Mo lekritir pa tro kouma lakademi

Sirma pou ena fot lor fot

Me langaz leker, mem kabos kabose li res zoli kan partaz li avek enn lot


Tiabon ki mo lekritir kraz-kraze

Li asse fringan pou dir mersi

Nou gran ustad Dev Virahsawmy


Ki depi pies teat “Li” ziska parol depi lor lili

Pe partaze mem zistwar, sante ,poezi, mesaz

Ek pe les kouma leritaz trezor tou so bann paz.


Mo oussi tir sapo ar sosiete sivil ki finn transmet ledikasyon pou travayer

Avek Kreol kouma baz


Mersi, san amalgam ni kronolozi

Pou larmoni… pu lakademi… pou diksyoner

Pou langazman kamarad

Nita, Vinesh ek Arnaud

Ek tou anonym ki finn ed bann profeser


Sori si mo lortografi deforme

Pa pe respecte zefor ki finn fer

Permet mwa ousi espere ki “mo”

Finn gayn so ti lantre dan diksyoner


Pardon si mo kadans poetik

Pe fer zigzag ou byin koustik

Me ala enn lot sime traver

Ki pe fer lay-by kot mo leker

Langaz Kreol ki mo servi


Li ena tou kouler, li vir dan tou baz

Li ena linz travay, sorti ek linz lakaz


Parfwa kan mo tann so form frer ou ser

Ki sorti depi enn lot vwazinaz

Li sonn in pe kouma enn lot langaz


Parski depi lavil, ziska vilaz

Depi domenn ziska site

Li res transforme, samem so bote


Langaz Kreol mo pa onte servi li

Li ena mem plas dan mo lavi

Ki so bann lezot kamwad


Parski pou mwa wadire

Langaz kouma dir kanif swis

Franse ek Angle ki finn sort dan fwet ek rotin bazar

Finn vinn zouti zordi

Pou mo pratik mo lar.


Hindi ki ti blie, ki aster pe revini

Kreol ki dir alo mo prosin

Bhojpuri ki ar mwa pe zwe kouk kasiet

Zot tou manz dan mo lasiet


Mo attas tou ensam mo fer rozet

Pou mo dekor mo poezi

Parski langaz pli li vivan pli li briye


Ek li ena oussi fonksyon rekonsilie

Seki ti deform non lor papie

Seki ti domine ek imilie


Seki finn hirle plore ar soufrans eksplwatasyon

Seki finn donn nesans nouvo kreasyon


Seki ti patat so dan labous bann anset

Seki desandan finn metriz kouma alfabet


Seki finn blie ek seki bizin retrouve

Tou sa la bizin vinn ansam pou ki lame trap lame


Mem si nou mars lor larout separe

To kone twa ki mo pou vini re !

Zoubeida loto leke pou amenn mwa non ?


Mo pou rakont twa kreol mo nani

Ki melanz “eta”, “nimak haram” ek “He Bhagwan!”

Mo pou imit morpa so “sout la ale divan mwa!”


Nou ava partaz enn roti, bwar panakon

Pou nou diskit dernier dis Armada


En atandan, mo fer twa enn salam

Twa ki to lexperians lang kreol

Li enn lot kitsoz ou enn lot konba


Ek mem si zame nou zwen

Langaz li fer boukou vinn enn


Sakenn dan so lemond, san ki nou kone

Nou ava koze, diskite, sante,

Aranze, melanze, kitfwa zoure


Lao beni ki sak parol ki nou pou tire,

Pou selebre, pou diskite ou pou reklame

Li osi ek sirtou pou sarye nou limanite


Bio

Marcheur à tâtons. Il est comme vous êtes : une intersection de divers personnages. Derrière sa façade familière pour certains, bouillonne le même magma identitaire.

plume.jpeg