Publicité

Plumes engagées

Si sakenn

4 décembre 2023, 14:45

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Si sakenn

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Si sakenn ti koumans dir

Seki ena lor zot leker

Nou ti pou aret fer fas

Ar tou sort kalite menter

Laenn amenn laguer

Lamertim fer soufer

Inosan pe al kondane

Koupab lame balanse

Pe avanse san gagn nanye

Twa pov diab

Kontigne trime

Pou enn 1 2 roupi

To asize devan TV

Dan 5 an to dir to pou sanze

Devan 1 boutey ek tekewe

To lide sanze

Apre to gagn pou dir

Kisana inn fote

Pli ale nou pe rekile

Kouma enn bann aryere

Lazenes pe deprime

Pli divan pena nanye

Zot dir twa reste

Pou ena sanzman

Selma vire tourne mem batman

Mo pa soke

Kan 1 2 dir zot pe vende

Seki lao pe pran par milie

Ti solda pe ferm lizie

Seki pe milite

Pe gagn trape

Si to koze to tase

Nou sosiete anba lao

Si to fer lemal zot aplodi twa

Si to fer seki bon zot modi twa

Dir mwa enn kou?

Si sakenn ti vinn ansam

Pou rebatir nou paradi

Tro boukou ti lespri

Pe pouri nou lavi

Nou anba enn sel drapo

Pourtan nou pa manz dan mem plato

Pli ale nou pe plonz dan lamizer

Ariv enn ler

Dan nou kaddie pou ena zis ler

Telma tou zafer pe kout pli ser

Sak zour to senti to pe vinn enn etranze

Lor to prop later

Zot pe tir beton pou met pie

Kot ena pie zot pe koul beton

Zis pou tous gro komision

Twa ranpe dan lespwar tous enn ti pension

Si sakenn ti solider

Pa ti pou ena laenn ant frer ser

Nou ti pou releve san okenn freyer

Pou detronn bann solda lucifer

Kominalis pa ti pou ena so plas

Nou ti pou aksepte sakenn

So diferans avek klas

Tro boukou amenn rol kapitenn

Me zot pa konpran

Kouma diriz enn navir

Zot les zot kontrole

Par zot bann dezir

Kan bato gagn fit

Se pa zot...me twa

Ki pou al tir dilo dan lakal

Si li koule

Se pa zot... me twa ek to fami

Ki pou nwaye

Pir se to zanfan plitar

Ki pou sarye bal

Si sakenn ti ena kouraz

Montre zot vre visaz

Ek asim zot bann trikaz

Pa ti pou ena otan ravaz

Otan manigans

Sakenn ti pou ena so sans

San bizin pass anba latab

Glis lanvlop ou vann to nam

Pou to ariv lao

Si sakenn ti konpran

Ki fer ditor zame ti rann zot pli pwisan

Nou ti pou ena plis konsideration

Anver nou prosin

Beau Bassin pa ti pou ranpli

Ar enn ta asasin

Si sakenn ti konn ekoute

Boukou msg ti pou tende

Kaya enn parmi bann milie

Ki rod ouver nou lizie

Pou nou trouve

Malgre sa

Boukou finn rest avegle

Ek enn ta amenn rol sourd

Laverite sonn tro fort

Pou zot zorey

Si sakenn rest dan so kwin

Sir nou pou rest vire tourne lor mem rondpwin

Aster deside

Swa to les bann rapas kraz zot yenn

Ou to kass sa lasenn.

Plumes engagées.jpg

Géraldine Baptiste

Bio

Slameuse au nom de scène Ge-NYX, elle habitante de RocheBois. Elle aime écrire des textes plus au moins tabou… La poésie, c’est sa thérapie.