Publicité

Plumes engagées

Langaz Mama Moris

12 avril 2024, 16:59

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Langaz Mama Moris

Francesca Ducasse.

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.


Dan profon silans, ant de batman mo leker, mo lespri ape vwayaze

Lor refle enn kler-de-linn, mo trouv bann bout listwar pe devwale

Mo tann enn son, mo trouv flas enn zimaz, mo kwar enn miraz


Kan lizour vinn efas lanwit, kour lavi repran so plas, nou fer fas realite

Bann kri mo lam, mo leker vane, mo sourir fane, fer mwa realize

Lafors, kouraz, lespri mo zanset finn donn nesans enn nouvo langaz


Langaz bann premie baba ki finn trouv lizour lor later mama Moris

Langaz ki’nn al lao, pli ot ki montagn pou depas lasoufrans, sakrifis

Langaz ki’nn amenn lespwar dan letan dir, klarte pou efas lonbraz


Langaz kreol! Langaz ki sorti depi dan mo trip pou kriye mo lexistans

Langaz Morisien! Langaz ki finn fasonn mwa ek twa depi nou lanfans

Langaz Mama! Ki ser nou dan so lebra, dan letan siklonn, letan loraz


Sa langaz inik ki donn plis gou dan tou kiksoz, parski so saver apar

So bann mo pli dou ki melas sirtou dan so melanz, enn douser rar

Mem kan gro labriz soufle, so sonorite amenn kalmi pou apez laraz


Langaz ki finn travers lepok, finn tous boukou zenerasion garson, tifi

Enn patwa ki finn sorti depi lari, finn fleri pou ariv dan lekol zordi

Lalit zanfan lapatri pou donn li so rekonesans, finn fer dan tapaz


Kouma enn mama, li pa get de lizie, parski pou li sak zanfan presie

Kan nou kogne, nou blese, limem lafors, kouraz ki fer nou releve

Kan nou bato savire, kan tanpet fer ravaz, limem nou boue sovtaz


Li depas baryer, travers frontier, rasanble bann seki isi ek seki pa la

Kan soley bril nou koko latet, gro lapli nway nou bann rev lwin laba

Li fer nou koste ansam pou avanse, tir bann gro ros lor nou pasaz


Li kre enn koneksion natirel ki touzour ramenn nou ver lesansiel

So rezonans ranim laflam ki souvan afebli ek bann kestion existansiel

Sak fwa li fer twa ek mwa zwenn, enn lelan solidarite, linite ek partaz


Langaz Kreol! Ki afirm nou lidantite, nou valer, seki nou ete

Langaz Morisien! Ki asim nou diferans ek nou similarite

Langaz Mama! Ki dir laverite pou rann omaz a tou seki existe

Langaz yer! Langaz Zordi! Langaz Dime!

Langaz nou leker! Ki lor mem batman, ansam rann nou pli for, bien fier!


Plumes engagées.jpg

Bio:

Francesca Ducasse.

Elle est enseignante de «kreol morisien» au primaire depuis 2012. C’est sa langue maternelle qui lui a donné l’envie d’écrire, et de faire de la poésie et du slam. Elle a eu la chance de participer à plusieurs événements autour de la poésie comme le «Festival Kreol», «Poezi Fam» et la Journée de la francophonie. Elle écrit aussi des textes en français. Elle partage un texte qu’elle a présenté à la «Zourne Langaz Maternel» en 2020.