Publicité

Avan lamor latizann

9 novembre 2023, 08:40

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Avan lamor latizann

«Létan mo ti kontan twa Lilinn Personn pa ti koné Aster mo kit twa, mo alé To pik mwa dan zournal.» (Extré enn santé Ti Frer ki Gouna, mama Dev, ti pé sant ar so garson)

Kamarad Dev, sé enn dé pli ansien ek présié kolaborater l’express. Li ti inpé nou ansiklopédi lor bann sizé kouma ansegnman, langaz, kiltir, filozofi, rélizion, politik, ékonomi, zéostratézi oséan Indien (prozé Agaléga ti bien préokip li).

Dev form parti nou lafami zournalis, nou klik ou nou klib si ou préfer. Nou kamarad ti konpran saki nou zournal réprézanté ek li ti ader avek bokou nou bann konba, mem si enn défwa nou ti kapav gagn enn dé diverzans. Dev ti pé partisip aktivman dan nou bann «briefings» ek ziska tou dernierman, li ti kontign kominik par e-mail kan so lasanté pa ti pé les li vinn ziska nou rédaksion dan Riche-Terre. Li ti avoy non selma so bann ékri mé osi bann sizé ki ti kapav intéres nou bann zournalis. Nou finn aprann mari bokou ar li, dépi kiltir ziska agrikiltir, dépi Chili ziska Fidji; éna tro bokou pou kav rézim tousa dan enn éditoryal. Azordi, alor ki nou pé dir li salam, nou léker sagrin mem si Dev ti prépar nou dépi inpé létan. Pou parodié Lamartine, li abitié dir nou ki sak instan dan lavi, sé enn pa dé plis ver lamor.

Anmemtan, nou kontan ki nou finn bien bwar latisann Dev avan so dépar pou so dernié vwayaz. Ar nou non, Dev! Gras a twa, sann fwa-la, nou napa pou dir «apré lamor, latizann». Nou finn profit sak ésanz dan «briefing», sak diskision! Nou fer promes ki bann lidé ki to ti pé défann, avek pasion ek profonder, ki ti an faz avek nou lalign éditoryal, zamé pou tonb dan loubli. Lalit pou kontinié, nou pa pou kilé. Nou pa per nou, ek nou pou kontinié met ar zot kouma bizin, kan bizin, kot bizin…

Lé 22 septam 2023, avan 9-er, Dev finn avoy nou so dernié e-mail, so dernié text. Tit: «We must dare! Signe Everlasting Love, Dev.» Li ti koz lor kréol morisien ek so linportans dan lédikasion bann zonn ki koz zis kréol lakaz. Avan sa, li ti fer enn plédwayé lor délwill kanabis, kouma sa ti pou ed li soufer inpé mwin. Li ti osi kontan ki nou manz inpé plis prodwi péi olié ki inpor tou zafer dépi déor. Rétour a later, rétour a lasours, rétour a maniok, friyapin ek bred mouroum ek so baton.

Lor enn plan personel, to ti rakont nou avek enn gro léker kouma dimounn servi twa an politik ek apré zet twa kouma enn vié soset. Lerla to ti explik nou sa konsept «ouest-africain», ki met laksan lor bann diféran «mwa» ki koabité pou fer sa dimounn ki nou été la. «Kan bann la pou zet labou, pou fer ‘character assassination’, zot pa réalizé ki zot pa pé atak zis politisien ou zournalis, mé zot osi atak enn zanfan, enn papa ou enn mama, enn vwazin ou vwazinn, enn kouzin ou kouzinn... Zot kapav fer ou dimal an piblik, mé eski zot pou kapav anpes enn mama kontan so zanfan? Zot kapav fer ou bann kamarad lékol détesté ou? Eski zot kapav touy ou talan, ou konpétans avek labou... Zot ti apel mwa ‘ti lamé’, dépi ki mo finn kit MMM. O dépar, mo pa ti aprésié. Apré mo finn konpran ki zot péna rol, ek sé zot ki ti lespri. Vomié ‘ti lamé’ ki ti lespri, non?»

Dan mem lespri ki Achille Mbembe, Dev avek létan finn met anplas enn lot fason pou pansé ek ékrir. Li kontinielman analiz enn problem sou plizier aspé. Li pa kont fer méditasion kosmik lor formasion Later ou ankor laparision dé fotosintez lor sirfas bann oséan. Li osi an faver bann analiz séré; par exanp lor bann prosédé dextraksion bann minéro an Afrik. Gras a so pasaz a lakadémi, linn gard bann référans éridit mé li ti pé konfront zot a bann mit ansestro afrikin ek indien. Li pa kont progré par démonstrasion anpirik mé osi défwa par intwision ek filgirans, pou ki dan lespri lekter éklor enn vizion global dé nou lépok, ki marké par lanpriz teknolozi ek kriz ékolozik ek bann lager... Lalit pou kontinié ek nou pou bizin répran kontrol enn zour lor Chagos ek Agaléga, mo kamarad!