Publicité

Plumes engagées

Inn ariv ler

16 novembre 2023, 19:00

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Inn ariv ler

Jason Lily

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Wi! Ler inn arive pou dir fran.

Zwayo anvol kot li bizin,

Mous-dimiel fer so travay,

Me nou imin nou travay prefere se fer mari.

Dezimaniz nou prosin akoz so groser, kouler, batman li mete ou lafwa li pratike.

Ki kalite bon nou kapav gagne? Sa mo ankor pe rode.

Pourtan li zafer zis enn pa pou fer, si nou get bien nou ena telman partaz pou fer ki nou tou

pou sorti gagnan.

Get imin-la, dimounn-la dan so bote, avek so defo, me selebre so bann kalite, rekonet zot.

Dime se ek limem ki kapav to pou bizin enn koudme, si to dan enn dife.

Dime kan mo zanfan pou pran nesans isi, mo anvi ki li fier later li grandi, ki li lib pou marse,

viv, grandi ek anbeli nou kiltir, nou tradision, nou leritaz ki sakre. Ki nou konstrir kiksoz ki

solid, ki apartenir a nou tou, san exepsion!

Twa ki later to anvi lese pou to bann zanfan?

Bio

Kreatif, kreater lemosion ek oter angaze pou la kiltir, Jason Lily pran lavi sinp ek li zongle ek medium ki pas divan li wadir li dan enn sirk. Poem Fertil se nom so premie rekey poezi, li osi ekrir pou bann artis kouma Jason Heerah.

plume.jpeg