Publicité

Omaz Kaya 25-an apre

Parski lamor pa aret lamour

23 février 2024, 18:00

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Parski lamor pa aret lamour

25-an finn koule

Dan bann gran pei

Bokou koupab pe kondane

Alexei Navalny opozan Poutine dan Russie so lekor pankor restitye

Isi 25-an plitar

Nou Bob Marley nasional so lamor ankor kamoufle

Floute

Parski bann responsab so sekirite dan selil pann inkiete ar so lamor kinn koz emet

Parski a lepok enn ban kondision finn fer size kominal vinn sa zalimet

25-an apre

Lane 99 ankor fre dan memwar

Laguer ant bann kinn fer emet ek lapolis ti depas bann extremite ki personn pa ti pou krwar

Violans inkontrolab

Lakaz brile

Grene kouma sato disab

Sivil ar lans flam dan lame

Etinsel koler dan lizie

Enn pei antye ti kapav fini anbraze

Akoz inkonpransion bann san konpran lor gandia ki ti enn sakre size

Akoz Kaya an 99 ti dir fran : “wi lor lasenn Rose Hill mo ti fime”

Bizin koze laverite zenes

Mem si fami pa le tande

Bizin koze laverite zenes

Sa, mem si fami pa le tande

Kaya

Si to ti la to mesaz ti pou ankor pe traverse pou edike

Nouvo konpozision nou ti pou tande

Twa lezand kinn anrisi nou patrimwann mizikal ek kiltirel

Ki ti manke?

Si selman ti gagn enn avoka ki ti pled to koz Kaya

Zordi plis ki 1000 avoka ena.

To ti pou gagn to kosion

To ti pou sorti, o

Ti pou ankor gagn to bann mesaz ranpli ek lemosion

Pa ti pou ena emet

Lakaz brile

Pa ti pou ena enn zour som kan mo kalkile

Zordi depenalizasion gandia li ankor enn deba

Pa kapav legaliz li pou bann fin rekreativ

Sa se diskour leta

Ladrog dir, eroinn, sinte pe fane

Ena pe esey lite kouma ena pe abandone

Pe lav lame

Wi se enn sakre deba

Ladrog vs lapolis?

Eski lapolis ofon fini perdi sa konba?

Dousman dousman nou pe al dan bon direksion

lor resers medisinal lor kanabis lokal.

Eski pa ti meyer redeploy lapolis pou kontrol komers ilisit eroinn pou enn meyer lape sosial?Konsomater ti gandia ankor pe gagn trape.

Ansam ar bann gran kriminel dan selil zot pe plase

Inflianse

Sorti vinn bann vre danze

Bizin koze laverite zenes

Mem si fami pa le tande

Mem si fami pa le tande

Komie tan nou pou al kont evolision mondyal?

Komie tan sosiete servi ipokrizi pou touf lavwa ek oprim bann zanfanTopize

Joseph Reginald?

Komie tan banla pou ramas beze?

Tou enn komite oprime ou rezet bann rasta?

Komie tan pou fer zot santi zot pa gagne drwa res la?

Nou zet enn lot regar lor sa ti medsinn ki Kaya ti pe sante.

Pou bann mesaz konsian

ki li ti pe pase Fer lamizik pou edike pa zis pou amize fer fet.

Nou fer li pou Kaya

Nou vre profet