Publicité

Plumes engagées

Bagas imin

16 novembre 2023, 15:30

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Bagas imin

Lionel Lajoie - credit photo : Unar Timol

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

«Bizin bagas imin pou ranpli prizon ek loka.

Bizin bagas imin pou fer travay degradan, imilian ek danzere.

Lontan ti ena esklav, aster ena bagas imin ki lib ek indepandan zis lor papie»

(Swiv larout ziska, Dev Virahsawmy)


Depi Noé later inn modi nou

Soumision, divizion, imiliasion

Nou Listwar listwar inn efas tou

Difisil konstrir san fondasion


Kouler kafe ek dibwa ebenn

Douler, martir, lapenn, lasoufrans

Liniorans may dan lasenn laenn

Kouler maronaz ek rezistans


Zouti negasion vinn kreasion

Kriote vinn bote: larm dan lar

Desandan ero liberasion

Destin eklere par bann zewtal nwar


Pran, perse, tir zi, apre zete

Repet mem zistwar ziska lafin

Limanite vinn komodite

Donn lelan viv gagn bagas imin


Depi premie zour nou segon swa

Enn zistwar pese, pom ek serpan

Nou kriye personn tann nou lavwa

Pa rasionel, tro dan santiman


Eternel zanfan, zot desid pou nou

Lor nou destin nou pena parol

Papa, mari ou gran manitou

Nou lekor lasib dezir kontrol


Seki nou oule met enn kote

Aprann vinn servant depi lanfans

Sak zour nou rinte doub lazourne


Enn lavi manz kou, konba, pasians

Pran, perse, tir zi, apre zete

Repet mem zistwar ziska lafin

Limanite vinn komodite

Donn lelan viv gagn bagas imin


Nou laswer lesans zot mod-lavi

Zot pran tou nou lafors, nou talan

Profi Misie Roupi kont lavi

Nou travay pou viv, zot pou larzan


Modernizasion: boulo, lakaz

Nou kouma boulon dan zot masinn

Transpire pou fer roul langrenaz

Dan transpor, kot madam, dan lizinn


Sak zour, mwa, lane re-mem refrin

Sek, virman, biye kont enn latas

Si nou met enn frin se zot lafin

Zot ena kas, nou ena lamas


Pran, perse, tir zi, apre zete

Repet mem zistwar ziska lafin

Limanite vinn komodite

Donn lelan viv gagn bagas imin.

Bio

Lionel Lajoie, enn zanfan Kirpip, est engagé dans le combat pour la langue créole. Il milite aussi pour les causes féministes et écologistes. Ce texte a été declamé le 3 décembre 2022, lors de la soirée Koktèl Fonnkèr, dédié à Dev.

plume.jpeg